134 superimposed play-throughs of Mario Kaizo level 1 - extreme!